Polityka prywatności


Polityka prywatności STARTER Ariel Kurczyński.

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez STARTER Ariel Kurczyński.
Administratorem jest STARTER Ariel Kurczyński z siedzibą w Pogórzu przy ul. Sobieskiego 2a,
REGON: 220707605, NIP: 5871662221

Administrator zbiera Państwa dane osobowe wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami. Dane są zbierane wyłącznie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. STARTER Ariel Kurczyński może przekazywać Dane osobowe dla celów realizacji zamówienia podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z STARTER Ariel Kurczyński umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez STARTER Ariel Kurczyński, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych prosimy o kontakt poprzez następujące kanały komunikacji:
- forma pisemna: STARTER Ariel Kurczyński, Sobieskiego 2a 81-198 Pogórze
- poczta elektroniczna: sklep@startergdynia.pl


W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z obsługą procesu sprzedaży, w zakresie w jakim jest ona niezbędna dla zrealizowania zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, korekt, realizacji płatności oraz dostawy jak również procesu reklamacji czy też ewentualnego dochodzenia należności. Ponadto, w razie wyrażenia przez Państwa dodatkowych zgód, będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w celu kontaktu telefonicznego i mailowego w celach marketingowych, przesyłaniu Państwa ofert promocyjnych, informacji dotyczących wyprzedaży.


W jakim zakresie są gromadzone Państwa dane osobowe?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi: - imię i nazwisko - nazwa firmy - nip, regon - adres siedziby - adresy wysyłek - adresy e-mail - numery telefonów - konta bankowe


Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane w celach obsługi sprzedaży będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz okres reklamacji, a w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów. Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą zaś przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie ich przetwarzanie.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu obsługi procesu sprzedaży jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - 'RODO') - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów


Dlaczego niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody?

Podanie danych w celu realizacji sprzedaży przez STARTER Ariel Kurczyński jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być na Państwa rzecz świadczona. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? Przysługują Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, Mają Państwo prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe. W niektórych przypadkach mogą Państwo zażądać otrzymania do nas elektronicznej kopii danych.
b) prawo żądania sprostowania danych, Jeżeli zidentyfikują Państwo, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, mogą Państwo zwrócić się o ich aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych
c) prawo do usunięcia danych, W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania danych osobowych lub usunęli Państwa dane osobowe. Można tego dokonać w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Państwa prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Państwa żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Państwa danych przez firmę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W każdej chwili mogą ograniczyć Państwo zakres, w jaki dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, poprzez zmniejszenie zakresu, w jakim może on te dane przetwarzać.


Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.


Pliki cookies i inne technologie

Firma STARTER Ariel Kurczyński wykorzystuje technologie cookies na stronie internetowej rejestrującej informacje o aktywności użytkownika. Są one gromadzone w ograniczonej formie - wyłącznie w ramach jednej sesji przeglądarki i wygasają po tym terminie.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy zabezpieczonej bazy danych i specjalnych algorytmów programowania.